Oblasť pitnej vody

Hydrocoop, spol. s r. o. dodáva inžinierske, projektové, konzultačné a prieskumné práce s možnosťou zabezpečenia dodávok investícií na kľúč formou integrovaných inžinierskych služieb:

zachytávanie, akumulácia vody
čerpacie stanice, diaľkovody, rozvodné vodovodné siete
úprava vody rôzneho druhu na pitné a priemyselné účely
železa, mangánu a dusičnanov z vody
rekonštrukcia jestvujúcich vodárenských zariadení
intenzifikácia úpravní vôd
prevádzkové a manipulačné poriadky na všetky vodárenské zariadenia
pasporty vodovodných syst.,vodohospodársky dispečing